คณบดี

รองคณบดี


ผศ.นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


นายขจร สีทาแก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


นายณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ


ผศ.ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.ณภัทร ศุกรวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.นิธิศ เกียรติสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาวิชาการ


ผศ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ


ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรม


อ.ณพงศปกรณ์ ผลินยศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร


หัวหน้าสาขา


ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์

หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม


ผศ.พิมพ์ณภัทร จันทร์ศรี

หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรมภายใน