ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ได้ตีพิม์ในวารสาร Sustainability (Health and Sustainability)
March 9, 2022
พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕)
March 9, 2022
Skip to content