Open House ARCH เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
December 4, 2023
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567
December 18, 2023
Skip to content