ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567
December 18, 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร สงวนทรัพย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน
ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ
January 3, 2024
Skip to content