ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร สงวนทรัพย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน
ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ
January 3, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และเตรียมความพร้อสู่ AUN-QA
January 11, 2024
Skip to content