คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวสุ ขวัญอยู่เย็น นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากงานประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรา จากรางวัลการประชันไอเดีย “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ (เนคเทค สวทช.)

นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” ทีม “Victory”

 

นักศึกษาที่ได้รับผลงาน “เสน่ห์สีกก” ทีม “ARCH TRAVEL”

นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล

ผลงาน “พวงมโหตร ความงดงามของภูมิปัญญาชุมชนโคกสลุง” ทีม “ขบวน 921”

Skip to content