ประกาศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
June 6, 2023
ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รับสมัคร สรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
May 26, 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโครงการอบรมการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (iThesis)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการเปิดใช้งานระบบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ในการนี้ สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาระดับคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ iThesis วันอังคารที่ 13 […]