• 2538-2540อาจารย์องอาจ รัชเวทย์

  ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2538 – ปี พ.ศ. 2540

 • 2540-2546อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์​

  ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – ปี พ.ศ. 2546

 • 2546-2560ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย​

  ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – ปี พ.ศ. 2549 วาระที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – ปี พ.ศ. 2560

 • 2560-2564อาจารย์ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์​

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

 • 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา ศิริกูล​

  ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

 • ปัจจุบันอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน