บุคคลากรประจำคณะสถาปัยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Architecture

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

interior architecture

เจ้าหน้าที่

Officer