รับสมัครนักศึกษาใหม่

กลุ่ม ม.6

กลุ่ม ปวช / ปวส สายอาชีพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร