รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตร
สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน

กลุ่ม ม.6

กลุ่ม ปวช / ปวส สายอาชีพ

สมัครสอบOnline  MOU

  • เข้าเว็บไซต์ www.Oreg.rmutt.ac.th > เข้าเมนู สถานศึกษา MOU 
  • เลือก รับสมัครโควตา MOU ปีการศึกษา 2567 > กดสมัครสอบ > ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
  • กรอกข้อมูลเพิ่มเติมผู้สมัครให้ครบ อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
  • กดสร้างใบสมัคร กรอกรหัส 6 หลัก *รหัสขอได้จากสถานบันการศึกษาเดิม

เอกสารประกอบการ สมัครOnline

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นตสำเนาถูกต้อง 
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. หรือ ปพ.1)
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารความสามารถพิเศษ  

 * เอกสารสแกนเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2MB แฟ้มผลงานขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB

วิธีลงทะเบียนใช้งานระบบ MYTCAS

ข้อกำหนดที่ควรทราบ

 • ลงทะเบียนใช้งานระบบ Mytcas ครั้งเดียว ตามลิงค์วิธีลงทะเบียนใช้งานระบบ Mytcas
 • ตรวจสอบข้อมูล MOU ของสถานศึกษาที่จบ ก่อนกรอกข้อมูลในการสมัคร

** ห้ามกรอกข้อมูลหรืออัพโหลดเอกสารอันเป็จเท็จ หรือไม่จบจากสถานบันการศึกษาเดิมตามกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ และเพิกถอนการสมัคร รวมถึงสถานะภาพนักศึกษา โดยไม่คืนค่าใช่จ่ายทั้งปวง ที่ผู้สมัครได้ชำระไปแล้ว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร