01. นายสุพัตพงษ์ ชวนประยูร

นายสุพัตพงษ์ ชวนประยูร
งานพัสดุ

02. นางสาวบุญสิตา ทองสุข

นางสาวบุญสิตา ทองสุข
งานทะเบียนและวัตผล

03. นางสาวรัตนา กี่เอี่ยน

นางชลากร พูนสิน
งานการเงินและงานประกันคุณภาพ

04. นางสาวกมลรัตน์ ลักษณะวิเชียร

นางสาวกมลรัตน์ ลักษณะวิเชียร
งานนโยบาลและแผน

05.นางสาวไพลิน โพธฺ์ประสาท

นางสาวไพลิน โพธิ์ประสาท
งานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

06. นางเบญจวรรณ สีหามาตย์

นางเบญจวรรณ สีหามาตย์
งานห้องสมุด

07. .นางสาวอทิตยา วิมลเมือง

นางสาวอทิตยา วิมลเมือง
งานบุคลากร

09. นายธนาเดช เพ็ชรนิล

นายธนาเดช เพ็ชรนิล
งานโสตฯและงานห้องปฏิบัติการคอมฯ

10. นายสุนันท์ นาป่า

นายสุนันท์ นาป่า
งานสารบรรณ

012. นางสาวตุสิตา ศรีโลพันธุ์

นางสาวตุสิตา ศรีโลพันธุ์
งานสหกิจศึกษาและธุรการสาขา

013. นส.ธีรกาญจน์ พูลประสิทธิ์

นางสาวธีรกาญจน์ พูลประสิทธิ์
งานพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

014. นส.สุกัญญา

นาวสาวสุกัญญา อิ่มรัตนะ
งานสารบรรณและงานพัสดุ