วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร
 1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื้อสัตย์สุจริต มีระเบียบวิจัย ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในหลักวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษณะกระบวนการคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. ผลิตบัณฑิที่มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติและการทำงานที่จำเป็นเพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมสูตรไม่น้อยกว่า 179 หน่วยกิต

ระยะเวลาหนักสูตร

ใช้ระยะเวลาเรียนจนจบหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ณ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

ศูนย์สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม

การรับเข้าศึกษา
 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
 • ตามประกาศรับสมัครในแต่ละรอบ
อาชีพที่สามารถรปะกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. สถาปนิกอออกแบบ
 2. สถาปนิกโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ/สถาปนิกควบคุมงาน
 3. สถาปนิกเทคโนโลยีอาคาร/นักเทคโนโลยีอาคาร
 4. ช่างเขียนแบบ/นักสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
 5. นักสร้างสรรสื่อนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรม