วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะนิสัยและการประพฤติอย่างมีคุณธรรมและจริยะธรรม

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใจการเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ การสำเสนอข้อมูลจาก การวิเคราะห์
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏี
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถใจการใช้เทคนิคทางคณิศาสตร์และสถิติ
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน ในการเขียนแบบ แสดงแบบ นำเสนอผลงานด้วยงานมือ
จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

ระยะเวลาหนักสูตร

ใช้ระยะเวลาเรียนจนจบหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ณ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

ศูนย์สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม

การรับเข้าศึกษา
 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
 • ตามประกาศรับสมัครในแต่ละรอบ
อาชีพที่สามารถรปะกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์
 2. ผู้จัดทำภาพนำเสนอ 2 มิติ , 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวทางสถาปัตยกรรมภายใน
 3. ผู้เขียนแบบนำเสนอและแบบการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
 4. ผู้จัดทำราคาและเลือกวัสดุ อุปำกรณ์ ส่วนประกอบอาคารและเฟอร์นิเจอร์
 5. ประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกียวข้องกับทางสถาปัตยกรรม
 6. นักออกแบบในสาขาอาชีพอื่นๆ เช่น นักออกแบบกราฟฟิก นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบนิทรรศการ