อาจารย์องอาจ รัชเวทย์

ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2538 – ปี พ.ศ. 2540

อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์

ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – ปี พ.ศ. 2546

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย

ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – ปี พ.ศ. 2549 วาระที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – ปี พ.ศ. 2560

นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา ศิริกูล

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน