3. ผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี

รศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี

5. อ.ปณิตา สงวนทรัพย์

ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์

2. ผศ.ณภัทร

ผศ.ณภัทร ศุกรวรรณ

6. ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์

ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์

7. อ.ประสพโชค หอปรีชากิจ

อ.ประสพโชค หอปรีชากิจ

8. ผศ.สรชา ไววรกิจ

รศ.สรชา ไววรกิจ

S__7290993

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล

9. อ.ปริญญา มรรคสิริสุข

ดร.ปริญญา มรรคสิริสุข

10. อ.สรรสุด เจียมจิต

อ.สรรสุดา เจียมจิต

11. อ.ณัฐวุฒน์ เติมเจิม

อ.ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

23. อ.ณ-ฌรี

อ.ณ-ฌรี แก่นท่อง (ลาศึกษาต่อ)

12. อ.อนุวัฒน์ เติมเจิม

ผศ..อนุวัฒน์ เติมเจิม (ลาศึกษาต่อ)

13. อ.นฤมล แสนเสนา

ผศ.นฤมล แสนเสนา

dean tang-2

อ.ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส

15. อ.วลัญช์รัก พุ่มชลิต

ดร.วลัญช์รัก พุ่มชลิต

16. อ.นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี

ผศ.นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี

17. อ.ณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ

ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ

1. อ.ณัฏฐกฤษฏ์

อ.ณัฎฐกฤษฎ์ ศุภกรพินธคุปต์

19. ดร.สาโรช พระวงศ์

อ.สาโรช พระวงศ์

20. อ.ชวาน พรรณดวงเนตร

อ.ชวาน พรรณดวงเนตร (ลาศึกษาต่อ)

21. อ.ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ

ผศ.ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ

22. อ.พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์

ผศ.พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์

24. อ.นายนพกร ผลาวรรณ์

อ.นพกร ผลาวรรณ์

25. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ

26. อ.อภิญญา บุญมา วชิรตระกูล

อ.อภิญญา บุญมา วชิรตระกูล

27. อ.สาวสรณียา หมั่นดี

อ.สรณียา หมั่นดี

28. อ.ภูริวัฒน์ ไชยมีสุข

ดร.ภูริวัฒน์ ไชยมีสุข

30. ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ

ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ

31. ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์

ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์

32. อ.ชิษณุชา ขัมภรัตน์

อ.ชาณา ลีบำรุง

33. อ.วทัญญู ชุติคามี

อ.วทัญญู ชุติคามี

34. อ.ขจร สีทาแก

อ.ขจร สีทาแก

34. นายเสสินี นิ่มสุวรรณ์

ดร.เสสินี นิ่มสุวรรณ์

35. นางสาวธนกร จุดาศรี

อ.ธนกร จุดาศรี

37. อ.อธิพัตร กฤษณพันธุ์

อ.อธิพัตร กฤษณพันธุ์

36. อ.สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์

อ.สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์

38. นางสาวโสพิศ ชัยชนะ

อ.โสพิศ ชัยชนะ

39. นายสุขุม แสนแก้วทอง

อ.สุขุม แสนแก้วทอง(ลาศึกษาต่อ)

40. อ.สาววิกันดา สีคง

อ.วิกันดา สีคง

20. ดร.พลพัฒน์ นิลอุบล

ดร.พลพัฒน์ นิลอุบล