01. นายสุพัตพงษ์ ชวนประยูร

นายสุพัตพงษ์ ชวนประยูร

02. นางสาวบุญสิตา ทองสุข

นางสาวบุญสิตา ทองสุข

03. นางสาวรัตนา กี่เอี่ยน

นางสาวรัตนา กี่เอี่ยน

04. นางสาวกมลรัตน์ ลักษณะวิเชียร

นางสาวกมลรัตน์ ลักษณะวิเชียร

05.นางสาวไพลิน โพธฺ์ประสาท

นางสาวไพลิน โพธฺ์ประสาท

06. นางเบญจวรรณ สีหามาตย์

นางเบญจวรรณ สีหามาตย์

07. .นางสาวอทิตยา วิมลเมือง

นางสาวอทิตยา วิมลเมือง

09. นายธนาเดช เพ็ชรนิล

นายธนาเดช เพ็ชรนิล

10. นายสุนันท์ นาป่า

นายสุนันท์ นาป่า

012. นางสาวตุสิตา ศรีโลพันธุ์

นางสาวตุสิตา ศรีโลพันธุ์

013. นส.ธีรกาญจน์ พูลประสิทธิ์

นางสาวธีรกาญจน์ พูลประสิทธิ์

014. นส.สุกัญญา

นาวสาว.สุกัญญา อิ่มรัตนะ

 • อ.ณัฐพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม

  อ.ณัฐพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม
 • อ.จิระ อำนวยสิทธ์

  อ.จิระ อำนวยสิทธ์
 • ผศ.นิธิศ เกียรติสุข

  ผศ.นิธิศ เกียรติสุข
  ชื่อ-นามสกุล      ผศ.นิธิศ เกียรติสุ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชา  สถาปัตยกรรมภายใน ผลงานและประสบการณ์ ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท (สถ.ม.) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี (ศป.บ.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประวัติการปฏิบัติวิชาชีพ – Interior Design Freelance รายวิชาที่สอน (Academic […]
 • อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล

  อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล
 • ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร เต็มแย้ม

  ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร เต็มแย้ม
  ชื่อ-นามสกุล         ผศ.นายปิยะภัทร  เต็มแย้ม ตำแหน่งวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชา     สถาปัตยกรรมภายใน ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท   สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี    สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประวัติการปฏิบัติวิชาชีพ พ.ศ. 2549 – 2556  หน่วยงาน    :  […]
 • อ.กฤติน วิจิตรไตรธรรม

  อ.กฤติน วิจิตรไตรธรรม
 • ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี

  ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
  ชื่อ-นามสกุล         ผศ.พิมพ์ณภัท  จันทร์ศรี ตำแหน่งวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชา     สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท  สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  (สถม.)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (คอบ.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายวิชาที่สอน […]
 • อ.เหมือนฝัน สุขมนต์

  อ.เหมือนฝัน สุขมนต์
 • อ.ฐิรรัตน์ ศรีคงจันทร์

  อ.ฐิรรัตน์ ศรีคงจันทร์
 • อ.ณฤดี สีแก้วมี

  อ.ณฤดี สีแก้วมี
 • อ.ศีตลา กลิ่นรอด

  อ.ศีตลา กลิ่นรอด
 • อ.สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์

  อ.สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์