01. นายสุพัตพงษ์ ชวนประยูร

นายสุพัตพงษ์ ชวนประยูร
งานพัสดุ

02. นางสาวบุญสิตา ทองสุข

นางสาวบุญสิตา ทองสุข
งานทะเบียนและวัตผล

03. นางสาวรัตนา กี่เอี่ยน

นางชลากร พูนสิน
งานการเงินและงานประกันคุณภาพ

04. นางสาวกมลรัตน์ ลักษณะวิเชียร

นางสาวกมลรัตน์ ลักษณะวิเชียร
งานนโยบาลและแผน

05.นางสาวไพลิน โพธฺ์ประสาท

นางสาวไพลิน โพธิ์ประสาท
งานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

06. นางเบญจวรรณ สีหามาตย์

นางเบญจวรรณ สีหามาตย์
งานห้องสมุด

07. .นางสาวอทิตยา วิมลเมือง

นางสาวอทิตยา วิมลเมือง
งานบุคลากร

09. นายธนาเดช เพ็ชรนิล

นายธนาเดช เพ็ชรนิล
งานโสตฯและงานห้องปฏิบัติการคอมฯ

10. นายสุนันท์ นาป่า

นายสุนันท์ นาป่า
งานสารบรรณ

012. นางสาวตุสิตา ศรีโลพันธุ์

นางสาวตุสิตา ศรีโลพันธุ์
งานสหกิจศึกษาและธุรการสาขา

013. นส.ธีรกาญจน์ พูลประสิทธิ์

นางสาวธีรกาญจน์ พูลประสิทธิ์
งานพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

014. นส.สุกัญญา

นาวสาวสุกัญญา อิ่มรัตนะ
งานสารบรรณและงานพัสดุ

 • ผศ.นิธิศ เกียรติสุข

  ผศ.นิธิศ เกียรติสุข

  ชื่อ-นามสกุล      ผศ.นิธิศ เกียรติสุ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชา  สถาปัตยกรรมภายใน ผลงานและประสบการณ์ ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท (สถ.ม.) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี (ศป.บ.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประวัติการปฏิบัติวิชาชีพ – Interior Design Freelance รายวิชาที่สอน (Academic […]
 • อ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช

  อ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช

  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวภดารี  กิตติวัฒนวณิช ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดสาขาวิชา   สถาปัตยกรรมภายใน ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโทสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถ.ม. (Master of Architecture Program in Interior Architecture) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรมบัณทิต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถ.บ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานวิจัย (Research Projects) […]
 • ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี

  ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี

  ชื่อ-นามสกุล         ผศ.พิมพ์ณภัท  จันทร์ศรี ตำแหน่งวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชา     สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท  สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  (สถม.)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (คอบ.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายวิชาที่สอน […]
 • อ.ศีตลา กลิ่นรอด

  อ.ศีตลา กลิ่นรอด

 • อ.จิระ อำนวยสิทธ์

  อ.จิระ อำนวยสิทธ์

 • อ.ณฤดี สีแก้วมี

  อ.ณฤดี สีแก้วมี

 • อ.เรวัฒน์ อามิน

  อ.เรวัฒน์ อามิน

  ชื่อ-นามสกุล          เรวัฒน์  อามิน ตำแหน่งวิชาการ    อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา      สถาปัตยกรรมภายใน ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท แนวความคิดทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประวัติการปฏิบัติวิชาชีพ 507 design.co.th icid studio.co.th […]
 • อ.กชพร วงษาเนาว์

  อ.กชพร วงษาเนาว์

 • ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล

  ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล

 • อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล

  อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล

 • อ.เหมือนฝัน สุขมนต์

  อ.เหมือนฝัน สุขมนต์

 • อ.กฤติน วิจิตรไตรธรรม

  อ.กฤติน วิจิตรไตรธรรม

Skip to content