• รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล

  รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล
  ชื่อ/นามสกุล:      รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล Dr.Nawhath Thanvisitthpon, assistant professor in architecture at RUMTT, faculty of architecture, department of architectural technology. He gained his master’s degree in architecture […]
 • อ.ณพงศ์ปกรณ์  ผลินยศ

  อ.ณพงศ์ปกรณ์  ผลินยศ
  ชื่อ-นามสกุล        ณพงศ์ปกรณ์  ผลินยศ ตำแหน่งบริหาร    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสังกัดสาขาวิชา    สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท  สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติการบริหาร (Administration Experience) หัวหน้างานวินัยจริยธรรมและแนะแนว งานวิจัย (Research Projects) […]
 • อ.ชิษณุชา ขัมภรัตน์

  อ.ชิษณุชา ขัมภรัตน์
 • ดร.พลพัฒน์ นิลอุบล

  ดร.พลพัฒน์ นิลอุบล
 • อ.สุขุม แสนแก้วทอง (ลาศึกษาต่อ)

  อ.สุขุม แสนแก้วทอง (ลาศึกษาต่อ)
 • อ.อธิพัตร กฤษณพันธุ์

  อ.อธิพัตร กฤษณพันธุ์
 • อ.กิตติกุล บุญเปลี่ยน

  อ.กิตติกุล บุญเปลี่ยน
 • อาจารย์ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

  อาจารย์ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง
 • อ.วทัญญู ชุติคามี

  อ.วทัญญู ชุติคามี
 • ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ

  ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
  ชื่อ-นามสกุล      ผศ.ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ โกมลเลิศสังกัดสาขาวิชา  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท  ผ.ม. (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี  ปทส. (สถาปัตยกรรม) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม(สถาปัตยกรรม) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ประวัติการบริหาร (Administration Experience) หัวหน้างานบริการวิชาการ งานวิจัย (Research Projects) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนตลาดเก่าริมน้ำทุ่งหลวงรังสิต […]
 • อ.สาโรช  พระวงศ์

  อ.สาโรช  พระวงศ์
  ชื่อ-นามสกุล        สาโรช  พระวงศ์  (Xaroj  Pharwong) ตำแหน่งบริหาร   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดสาขาวิชา    เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ประวัติการศึกษา (Education) สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประวัติการปฏิบัติวิชาชีพ 2543-2545    ผู้ช่วยสถาปนิก บริษัทมาเตอร์แปลน101จำกัด 2545-2548   […]
 • ผศ.ณภัทร  ศรีวัฒนประยูร

  ผศ.ณภัทร  ศรีวัฒนประยูร
  ชื่อ-นามสกุล         ผศ.ณภัทร  ศรีวัฒนประยูร สังกัดสาขาวิชา     เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาตรี  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์ งานวิจัย (Research projects) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังของบ้านดิน หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบที่ใช้ในการสร้างบ้านดิน ผลงานวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Experience) – […]