01. นายสุพัตพงษ์ ชวนประยูร

นายสุพัตพงษ์ ชวนประยูร
งานพัสดุ

02. นางสาวบุญสิตา ทองสุข

นางสาวบุญสิตา ทองสุข
งานทะเบียนและวัตผล

03. นางสาวรัตนา กี่เอี่ยน

นางชลากร พูนสิน
งานการเงินและงานประกันคุณภาพ

04. นางสาวกมลรัตน์ ลักษณะวิเชียร

นางสาวกมลรัตน์ ลักษณะวิเชียร
งานนโยบาลและแผน

05.นางสาวไพลิน โพธฺ์ประสาท

นางสาวไพลิน โพธิ์ประสาท
งานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

06. นางเบญจวรรณ สีหามาตย์

นางเบญจวรรณ สีหามาตย์
งานห้องสมุด

07. .นางสาวอทิตยา วิมลเมือง

นางสาวอทิตยา วิมลเมือง
งานบุคลากร

09. นายธนาเดช เพ็ชรนิล

นายธนาเดช เพ็ชรนิล
งานโสตฯและงานห้องปฏิบัติการคอมฯ

10. นายสุนันท์ นาป่า

นายสุนันท์ นาป่า
งานสารบรรณ

012. นางสาวตุสิตา ศรีโลพันธุ์

นางสาวตุสิตา ศรีโลพันธุ์
งานสหกิจศึกษาและธุรการสาขา

013. นส.ธีรกาญจน์ พูลประสิทธิ์

นางสาวธีรกาญจน์ พูลประสิทธิ์
งานพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

014. นส.สุกัญญา

นาวสาวสุกัญญา อิ่มรัตนะ
งานสารบรรณและงานพัสดุ

 • อ.ธนกร จุดาศรี

  อ.ธนกร จุดาศรี

 • อ.วรุตน์ วีระศิลป์

  อ.วรุตน์ วีระศิลป์

  ชื่อ-นามสกุล            นายวรุตน์ วีระศิลป์ ตำแหน่งวิชาการ      อาจารย์ ตำแหน่งบริหาร       ผู้ช่วยคณบดี สังกัดสาขาวิชา       สถาปัตยกรรมภายใน ผลงานและประสบการณ์ ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท สถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สน.ม […]
 • ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ

  ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ

 • ผศ.ดร.วรากร  สงวนทรัพย์ 

  ผศ.ดร.วรากร  สงวนทรัพย์ 

  ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ดร.วรากร  สงวนทรัพย์  สังกัดสาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี  สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กิจกรรมทางสังคมและวิชาการ(Organization Activities) สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกสภาสถาปนิก
 • อ.สรรสุดา เจียมจิต

  อ.สรรสุดา เจียมจิต

 • อ.ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

  อ.ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

  ชื่อ-นามสกุล               ณัฐวุฒิ  เที่ยงตรง สังกัดสาขาวิชา           เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ประวัติการศึกษา (Education) ปริญญาโท  สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี  สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต ใบกิจกรรมทางสังคมและวิชาการ (Organization Activities) สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกสภาสถาปนิก
 • อ.สุขุม แสนแก้วทอง (ลาศึกษาต่อ)

  อ.สุขุม แสนแก้วทอง (ลาศึกษาต่อ)

 • อาจารย์ขจร สีทาแก

  อาจารย์ขจร สีทาแก

 • อาจารย์ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

  อาจารย์ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

 • อ.ณัฏฐกฤษฏ์  ศุภกรพินธคุปต์

  อ.ณัฏฐกฤษฏ์  ศุภกรพินธคุปต์

  ชื่อ-นามสกุล     ณัฏฐกฤษฏ์  ศุภกรพินธคุปต์ ตำแหน่งบริหาร   สังกัดสาขาวิชา  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมประวัติการศึกษา (Education) สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประวัติการบริหาร (Administration Experience) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
 • อ.ประสพโชค  หอปรีชากิจ

  อ.ประสพโชค  หอปรีชากิจ

  ชื่อ-นามสกุล         อาจารย์ประสพโชค  หอปรีชากิจ ตำแหน่งบริหาร      รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน สังกัดสาขาวิชา     เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ประวัติการศึกษา (Education)  ปริญญาตรี  สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประวัติการบริหาร (Administration Experience) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน หัวหน้างานพัสดุ กิจกรรมทางสังคมและวิชาการ(Organization Activities) สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สมาชิกสภาสถาปนิก
 • อ.สรณียา หมั่นดี

  อ.สรณียา หมั่นดี

Skip to content