อบรมหน่วยงาน

January 11, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และเตรียมความพร้อสู่ AUN-QA

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และเตรียมความพร้อสู่ AUN-QA เพื่อเชื่อโขงกับรายวิชาสอนและหลักสูตร Couse Learning Outcome ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ห้อง AR702 ตั้งแต่วันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 […]
June 28, 2022

เปิดลงทะเบียน โครงการอบรม”วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์”

รศ.สรชา ไววรกิจ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม ” วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ” ผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ อาคาร 70 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
Skip to content