April 4, 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ได้รับทุนวิจัย บพท.

1. ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ 2. ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ 3. อ.ดร.ปริญญา มรรคสิริสุข 4. อ.ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ หน่วยวิจัยเพื่อความยั่งยืนด้านชุมชนและเมืองสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)แผนงานริเริ่มสำคัญ “ การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ปีงบประมาณ 2565โครงการย่อยที่ 2: การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้สุขภาวะ (สมุนไพร) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
Skip to content