January 27, 2023

นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ CONSERVATION CARPENTRY FAIR 23 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสถาปัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ UNESCO และ SCG Foundation จัดนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ครั้งที่ 23 ในวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ครั้งที่ 23 จัดที่ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์ COE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจะมีการจัดบรรยายและเสวนาจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายมิติ เดียวกับงานไม้ ภายในงานมีนิทรรศการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมจัดบูสแสดงผลงานและจัดจำหน่ายสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 5 […]
Skip to content