ข่าวจากสื่อ

January 5, 2015

เผยตลาดแรงงานของบัณฑิตจบใหม่สถาปัตย์ติดอันดับหนึ่ง สื่อสารมวลชนบ๊วย

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี โดยมีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,739 คน จากบัณฑิตทั้งหมด 5,224 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72 พบว่า บัณฑิต มทร.ธัญบุรี มีงานทำ และเข้ารับการศึกษาต่อในภาพรวม ร้อยละ […]
Skip to content