March 17, 2023

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุ่น นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา และนักศึกษาโดรงการค่ายอาสาชมรมราชมงคล อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เข้าขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและรายงานความคืบหน้าโครงการฯ […]
February 16, 2023

บริษัทสถาปนิห้าบรรทัดจำกัด มอบทุนการศึกษา

บริษัท สถาปนิกห้าบรรทัด จำกัด มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้อนรับ คุณธนพงษ์ พบลาภ กรรมการบริษัท สถาปนิกห้าบรรทัด จำกัด ตัวแทนบริษัทในการสัมภาษณ์และพิจารณามอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 5 ทุน ดังนี้ นางสาวปุญญิศา อ่อนนุ้ย จำนวน […]
April 1, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ที่ได้รับทุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการ “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อเกาะความร้อนในเมืองและห่วงโซ่ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย“
Skip to content