January 27, 2023

นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ CONSERVATION CARPENTRY FAIR 23 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสถาปัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ UNESCO และ SCG Foundation จัดนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ครั้งที่ 23 ในวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ครั้งที่ 23 จัดที่ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์ COE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจะมีการจัดบรรยายและเสวนาจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายมิติ เดียวกับงานไม้ ภายในงานมีนิทรรศการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมจัดบูสแสดงผลงานและจัดจำหน่ายสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 5 […]
January 13, 2023

ประชาสัมพันธ์ เข้าฟังบรรยายพิเศษจาก Professor Naohiko Hayata จาก Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากร Professor Naohiko Hayata จาก Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่นโดยมีทั้งหมด 3 วัน รายละเอียดดังนี้ ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังบรรยายได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่าน QR code หรือ link
Skip to content