January 17, 2024

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567 ครั้งที่ 2

December 26, 2023

ประกาศ ยกเลิกประกาศ จ้าเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567

December 18, 2023

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2567

October 5, 2022

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวด “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content