April 1, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ที่ได้รับทุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการ “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อเกาะความร้อนในเมืองและห่วงโซ่ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย“
Skip to content