December 1, 2023

ผศ.ธงเทพ ศิริโสดา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 2566

ขอแสดงความยินดีกับผศ. ธงเทพ ศิริโสดา นักวิจัย ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือก จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบรางวัล ประเภทรางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ได้รับโล่และเกียรติบัตร ระดับดีมาก
Skip to content