January 5, 2015

เผยตลาดแรงงานของบัณฑิตจบใหม่สถาปัตย์ติดอันดับหนึ่ง สื่อสารมวลชนบ๊วย

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี โดยมีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,739 คน จากบัณฑิตทั้งหมด 5,224 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72 พบว่า บัณฑิต มทร.ธัญบุรี มีงานทำ และเข้ารับการศึกษาต่อในภาพรวม ร้อยละ […]
Skip to content