April 21, 2023

งานปัจฉิมนิเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ และเสริมสร้างแนวคิดในดำรงชิวิตอันดี โดยมี ท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ณ. ห้องประชุมAR203 และลานใต้คณะฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Skip to content