March 31, 2023

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสธิพล ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสธิพล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือก ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน   จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
Skip to content