March 17, 2023

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

February 17, 2023

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และแนวทางการป้องกัน COVID 19

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
February 17, 2023

สีประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนวทางการแต่งกายให้ถูกระเบียบ

สีประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีน้ำตาลอมเหลือง สีประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีน้ำตาลอมเหลือง แนวทางปฏิบัติในการส่วมชุดครุยให้ถูกระเบียบ