May 26, 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโครงการอบรมการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (iThesis)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการเปิดใช้งานระบบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ในการนี้ สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาระดับคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ iThesis วันอังคารที่ 13 […]
Skip to content