April 7, 2023

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 2 ท่าน

May 12, 2020

ขอแสดงความยินดี ที่นักศึกษาได้รับรางวัลการประชันไอเดีย “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรา จากรางวัลการประชันไอเดีย “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ (เนคเทค สวทช.) นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” ทีม “Victory” นายพีรดนย์ ศรีทองดี […]
Skip to content