October 10, 2023

สภาสถาปนิก เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ในการดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง 2561) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Skip to content