April 29, 2022

ผลงานวิจัย นางสาว อาทิตยา วิมลเมือง เรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

April 4, 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ได้รับทุนวิจัย บพท.

1. ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ 2. ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ 3. อ.ดร.ปริญญา มรรคสิริสุข 4. อ.ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ หน่วยวิจัยเพื่อความยั่งยืนด้านชุมชนและเมืองสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)แผนงานริเริ่มสำคัญ “ การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ปีงบประมาณ 2565โครงการย่อยที่ 2: การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้สุขภาวะ (สมุนไพร) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
April 1, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ที่ได้รับทุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการ “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อเกาะความร้อนในเมืองและห่วงโซ่ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย“
March 9, 2022

นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบ้าน

  บริษัท Landy Home จัดโครงการ “แลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสน์ 2016″ ภายใต้โจทย์ “บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก” โดยมีผลงานจากนักศึกษากว่า 30 ทีมจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.นเรศวร ,ม.รังสิต, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ามาถึง […]
May 12, 2020

ขอแสดงความยินดี ที่นักศึกษาได้รับรางวัลการประชันไอเดีย “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรา จากรางวัลการประชันไอเดีย “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ (เนคเทค สวทช.) นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” ทีม “Victory” นายพีรดนย์ ศรีทองดี […]