April 7, 2023

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 2 ท่าน

March 31, 2023

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสธิพล ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสธิพล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือก ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน   จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
March 21, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายติณห์ คำมะนาถ ได้รับเลือกเป็น ประธานสภานักศึกษา ปี 2566

นายติณห์ คำมะนาถ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา2566
March 17, 2023

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
January 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยประจำปี 2565

January 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2565

August 29, 2022

ผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบุคคลากร นางสาวอทิตยา วิมลเมือง

งานวิจัย
April 29, 2022

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Q4 วารสาร Hong Kong Journal

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Q4 วารสาร Hong Kong Journal Of Social Aciences ISSN: 1021-3619 ชื่อผลงาน Factors Affecting the Waterway Transport Development of Lat Phrao Canal, Bangkok, Thailand […]
April 4, 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ได้รับทุนวิจัย บพท.

1. ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ 2. ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ 3. อ.ดร.ปริญญา มรรคสิริสุข 4. อ.ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ หน่วยวิจัยเพื่อความยั่งยืนด้านชุมชนและเมืองสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)แผนงานริเริ่มสำคัญ “ การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ปีงบประมาณ 2565โครงการย่อยที่ 2: การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้สุขภาวะ (สมุนไพร) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
Skip to content