March 17, 2023

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา

รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
January 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยประจำปี 2565

January 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2565

August 29, 2022

ผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบุคคลากร ของ นางสาวอทิตยา วิมลเมือง

Download
April 29, 2022

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Q4 วารสาร Hong Kong Journal

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Q4 วารสาร Hong Kong Journal Of Social Aciences ISSN: 1021-3619 ชื่อผลงาน Factors Affecting the Waterway Transport Development of Lat Phrao Canal, Bangkok, Thailand […]
April 29, 2022

ผลงานวิจัย นางสาว อาทิตยา วิมลเมือง เรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

April 4, 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ได้รับทุนวิจัย บพท.

1. ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ 2. ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ 3. อ.ดร.ปริญญา มรรคสิริสุข 4. อ.ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ หน่วยวิจัยเพื่อความยั่งยืนด้านชุมชนและเมืองสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)แผนงานริเริ่มสำคัญ “ การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ปีงบประมาณ 2565โครงการย่อยที่ 2: การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้สุขภาวะ (สมุนไพร) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
April 1, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล ที่ได้รับทุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการ “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อเกาะความร้อนในเมืองและห่วงโซ่ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย“
March 9, 2022

นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบ้าน

  บริษัท Landy Home จัดโครงการ “แลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสน์ 2016″ ภายใต้โจทย์ “บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก” โดยมีผลงานจากนักศึกษากว่า 30 ทีมจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.นเรศวร ,ม.รังสิต, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ามาถึง […]