January 4, 2024

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน รับรางวัลหน่ยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น 2566

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลหน่วยงานและสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นประจำปี 2566​ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
January 3, 2024

ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร สงวนทรัพย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT – PSF) ระดับที่3 [ RMUTT – PSF […]
December 7, 2023

อาจารย์​ชวาน พรรณดวงเนตร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสนตร์ 2566

December 1, 2023

ผศ.ธงเทพ ศิริโสดา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 2566

ขอแสดงความยินดีกับผศ. ธงเทพ ศิริโสดา นักวิจัย ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือก จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบรางวัล ประเภทรางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ได้รับโล่และเกียรติบัตร ระดับดีมาก
November 21, 2023

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ขอแสดงความยินดีกับที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกท่าน
November 13, 2023

ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี
August 25, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารญ์เหมือนฝัน สุขมนต์ ที่ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารญ์เหมือนฝัน สุขมนต์ ที่ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตาราจารย์
July 27, 2023

อาจารย์วรุต วีระศีลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ​

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรุต วีระศีลป์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
May 23, 2023

นายวสุ ขวัญอยู่เย็น ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน “บ้านอยู่เย็น เป็นสุข”

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวสุ ขวัญอยู่เย็น นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากงานประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
Skip to content