March 13, 2024

เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดปฏิบัติการเพื่อการศึกษารีไซเคิลพลาสติก และการออกแบบพัฒนานวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567

November 21, 2023

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ขอแสดงความยินดีกับที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกท่าน
October 10, 2023

สภาสถาปนิก เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ในการดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง 2561) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
June 14, 2023

ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2565​

ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2565 ยกเลิกประกาศ การประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2565 1 file(s) 758.74 KB Download
June 6, 2023

ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

รับสมัคร สรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
May 23, 2023

นายวสุ ขวัญอยู่เย็น ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน “บ้านอยู่เย็น เป็นสุข”

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวสุ ขวัญอยู่เย็น นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากงานประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
April 7, 2023

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 2 ท่าน

Skip to content